Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yoga met Joska

Artikel 1: Begrippen

1.1.

Algemene voorwaarden: De Algemene voorwaarden gehanteerd door Yoga met Joska staan op de website van Yoga met Joska yogametjoska.nl/algemene-voorwaarden

1.2.

Yoga met Joska is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 82277842 en is gevestigd te Leeuwarden. Yoga met Joska heeft geen vast bezoekadres.

1.3.

Met deze begrippen wordt het volgende bedoeld:

1.3.1.

Deelnemer: persoon van 18 jaar en ouder die deelneemt aan de yogalessen, yogabegeleiding aan huis, workshops (ijsbad & adem en verschillende yoga) of bedrijfsyoga verzorgd door Yoga met Joska.

1.3.2.

Bedrijfsyoga: verschillende lespakketten met yogalessen verzorgd aan bedrijven. Keuze uit een samengesteld pakket of een pakket op maat gemaakt.

1.3.3.

Aanbetaling: bij het afsluiten van een bedrijfsyoga pakket wordt 50% van het totaalbedrag als aanbetaling in rekening gebracht. De overige 50% wordt in rekening gebracht na de eerste bedrijfsyogales. Bij het afsluiten van een eenmalige yogales of workshop wordt het gehele bedrag tijdens overeenkomst in rekening gebracht.

1.3.4.

Yogabegeleiding aan huis: eenmalige of meerdere yogalessen op maat verzorgt, individueel, in tweetal, drietal of viertal. Zowel zakelijk als particulier.

1.3.5.

Inschrijfformulier: formulier voor het aanvragen van yogabegeleiding, ingevuld en ondertekent door deelnemer waarbij de deelnemer informatie verstrekt en toestemming geeft aan Yoga met Joska om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

1.3.6.

Workshop: workshop verzorgd door een van de yogadocenten of koude-trainers van Yoga met Joska.

1.3.7.

Koude-training: koude-training sessie of gehele cursus van 6 sessies verzorgd door een van de yogadocenten of koude-trainers van Yoga met Joska.

1.3.8.

Website: de website van Yoga met Joska: yogametjoska.nl

1.3.9.

Prijs zakelijk: de totaalprijs van een bedrijfsyoga pakket of workshop exclusief BTW en reiskosten.

1.3.10.

Prijs particulier: de totaalprijs van een yogales, yogabegeleiding of workshop inclusief BTW voor particulieren.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle bedrijfsyogalessen, yogalessen, workshops, koude-training sessie of gehele cursus, retraites en producten. Door deel te nemen aan een bedrijfsyogales, yogales, workshop of retraite van Yoga met Joska gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Yoga met Joska behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website yogametjoska.nl

2.2.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3: Bedrijfsyoga, Particuliere yogalessen

3.1.

Bedrijfsyoga

Personen kunnen in naam van het bedrijf, of bedrijven, bedrijfsyoga afnemen met de keuze uit verschillende pakketten, afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van het bedrijf. Soms heeft Yoga met Joska acties met een beperkte geldigheidsduur (zie 3.3).

3.2.

Particuliere yogalessen

Deelnemers kunnen yogalessen volgen op basis van losse lessen, een 5-lessenkaart of een 10-lessenkaart. Er is de keuze tussen groepsles op locatie of privéles bij de deelnemer thuis. Soms heeft Yoga met Joska acties met een beperkte geldigheidsduur.

3.3.

Koude-training sessie of gehele cursus

Deelnemers kunnen een koude-training sessie of gehele cursus volgen op basis van inschrijving. Inschrijving kan via de website en Whatsapp.

3.4.

Workshop

Deelnemers kunnen deelnemen aan een van de verschillende workshops die in het aanbod van Yoga met Joska te vinden zijn. Inschrijving kan via de website en Whatsapp.

3.5.

Retraite

Deelnemers kunnen deelnemen aan een van de verschillende retraites die in het aanbod van Yoga met Joska te vinden zijn. De retraites worden in samenwerking met andere bedrijven gegeven voor iedere keer een ultiem aanbod.

3.6.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yoga met Joska af te nemen. Yoga met Joska is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de deelnemer geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yoga met Joska worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de deelnemer heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga met Joska niet en de deelnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Yoga met Joska heeft het recht een aanmelding van een bedrijf of deelnemer te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een bedrijfsyoga lessenpakket kom tot stand op het moment dat Yoga met Joska 50% van de totale investering van het bedrijf heeft ontvangen. Een 5- of 10-lessenkaart komt tot stand op het moment dat Yoga met Joska het verschuldigde geldbedrag van de deelnemer heeft ontvangen.

3.6.1.

Losse yogales

Een losse yogales is een eenmalige yogales die steeds opnieuw geboekt kan worden. Er is de keuze tussen groepsles op locatie of privéles bij de deelnemer thuis. Vanwege de vrijblijvendheid geschikt voor onregelmatige werk-/leefstijl. De leskaarten gaan voor de losse lessen d.w.z.d. en deelnemer met een leskaart voorgaat op een deelnemer met een losse les. Dit wordt vooraf ook zo gecommuniceerd.

3.6.2.

5-lessenkaart

De 5-lessenkaart geeft recht op 5 yogalessen en is 6 weken geldig. Het aantal deelnemers is afhankelijk van het pakket dat je hebt gekozen. Er is één pakket mogelijk op één 5-lessenkaart.

3.6.3.

10-lessenkaart

De 10-lessenkaart kaart geeft recht op 10 yogalessen en is 11 weken geldig. Het aantal deelnemers is afhankelijk van het pakket dat je hebt gekozen. Er is één pakket mogelijk op één 10-lessenkaart.

3.7.

Het aangekochte product (bedrijfsyoga, yogales in iedere vorm zoals hier beschreven, koude-training, workshop, retraite) is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De deelnemer moet zich daarom altijd bij Yoga met Joska kunnen legitimeren. Indien je aan een ander een lessenkaart, losse les, workshop, koude-training of retraite cadeau wilt doen, kun je een cadeaubon aanschaffen.

Artikel 4: Betaling, prijzen en prijswijziging

4.1.

Betaling bedrijfsyoga: de helft (50%) van de totale verschuldigde investering wordt voorafgaand betaald. De overige helft (50%) wordt na de eerste bedrijfsyogales voldaan.

4.2.

Alle particuliere betalingen voor een losse yogales, 5-lessenkaart, 10-lessenkaarten of workshop, dienen te worden voldaan voorafgaand aan de (eerste) les of workshop. Voor de 10-lessenkaarten is er de mogelijkheid deze in twee gelijke delen te betalen; 50% voor aanvang van de eerste les, 50% na de eerste maand vanaf de eerste les.

4.3.

Betaling retraites: het investeringsbedrag mag in één keer worden voldaan, alsook in twee delen. Kiest de deelnemer voor betaling in twee gedeelten, wordt de helft (50%) van de totale verschuldigde investering bij aanmelding betaald. De overige helft (50%) wordt acht weken voorafgaand aan de startdatum van de retraite voldaan.

4.4.

De geldende en meest recente prijzen voor alle bedrijfsyogalessen, losse en periodieke yogalessen, workshops, koude-training sessie of gehele cursus en de retraites zijn te vinden op de website van Yoga met Joska yogametjoska.nl/tarieven. Yoga met Joska behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Elke wijziging wordt mondeling kenbaar gemaakt en via de nieuwsbrief en website gecommuniceerd.

4.5.

Yoga met Joska biedt bedrijven en particuliere deelnemers die via de website van Yoga met Joska een lessenpakket hebben afgesloten de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld middels dit ontbindings-formulier. Yoga met Joska zal vervolgens binnen 14 dagen het investeringsbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato restitueren. Indien er geen gebruik is gemaakt van het afgesloten lessenpakket, zal het volledige investeringsbedrag worden gerestitueerd. Indien er wel gebruik is gemaakt van lessen uit het pakket, zal het investeringsbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen en lessen. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe bedrijven en deelnemers, dat wil zeggen: bedrijven en deelnemers die het pakket voor de eerste maal afsluiten.

4.6.

Betalen buiten de betaaltermijn(en)

4.6.1.

Als het bedrijf of de deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsplicht heeft voldaan, is hij/ zij van rechtswege in verzuim en is Yoga met Joska gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

4.6.2.

Als het bedrijf of de deelnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn aan de betalingsplicht heeft voldaan, is hij/ zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Yoga met Joska gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Artikel 5: Reserveren, lesrooster, verschuiven en afzeggen van een yogales, workshop, koude-training sessie of cursus of een retrate

5.1.

Reserveren

Deelnemer kan zich vooraf aanmelden voor een yogales via WhatsApp. Voor een workshop kan de deelnemer zich aanmelden via de website van Yoga met Joska. Dit kan door het ticket te kopen voor desbetreffende datum van de workshop. De overige diensten kunnen worden ingepland per mail en/of WhatsApp.

5.2.

Lesrooster

Alle beschikbare momenten om je yogales, koude-training sessie of gehele cursus, workshop of retraite te reserveren worden aangegeven op de website. Yoga met Joska behoudt zich het recht het beschikbare rooster of een geplande les of sessie op elk moment (als gevolg van overmacht) te wijzigen. Indien een les of sessie wordt geannuleerd, gewijzigd of er een andere yogadocent komt, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffend lesmoment een WhatsApp/of email. Er vindt in voorgenoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats. Yoga met Joska kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen. Aankondigingen worden mondeling alsook via de nieuwsbrief, sociale mediakanalen en de website www.yogametjoska.nl/home gedaan.

5.3.

Afzeggen of verschuiven

Een geplande yogales, koude-training sessie of workshop, zowel zakelijk als particulier, mag tot 48 uur voor aanvang van de les of sessie kosteloos worden verschoven naar een nieuw overeengekomen datum binnen zeven dagen van deze afspraak.

Bij het afzeggen van een yogales, koude-training sessie of workshop binnen 48 uur worden de kosten in rekening gebracht. Verschuiven is mogelijk, maar wordt gerekend als een extra les, koude-training sessie of workshop en als zijnde in rekening gebracht.

Bij een 5-lessenkaart is de kaart 6 weken geldig. Wordt er vaker dan één keer, ookal meer dan 48 uur van te voren, afgemeld, wordt deze les in rekening gebracht, omdat de geldigheidsduur van de leskaart verloopt. De 10-lessenkaart is 11 weken geldig en hierbij geldt dezelfde regel. Deelnemer mag ten alle tijde iemand anders in zijn/haar plaats sturen die de yogales komt volgen. Er geldt geen geld-teruggeef-restrictie.

5.4.

Retraite annuleren

Indien deelnemer de retraite annuleert tot acht weken voor start van de retraite, is de deelnemer 15% van het totale investeringsbedrag verschuldigd. Bij een annulering tussen de acht en de zes weken voor start van de retraite, is de deelnemer 50% van het totale investeringsbedrag verschuldigd. Bij een annulering tussen de zes en de twee weken voor start van de retraite, is de deelnemer 80% van het totale investeringsbedrag verschuldigd. Bij een annulering twee weken voor start van de retraite, is de deelnemer 100% van het totale investeringsbedrag verschuldigd.

Artikel 6: Deelname en betaling Bedrijfsyoga of Workshop (zakelijk)

6.1.

Bedrijfsyoga pakket of workshop wordt afgenomen via de website, telefonisch, email of andere vorm en altijd door Yoga met Joska bevestigd via de email. Na de bevestiging via de email en bijbehorende factuur voldoet de aanvrager het afgesproken verschuldigde bedrag van 50% van de totale investering voorafgaand aan de bedrijfsyogalessen of het gehele bedrag van de workshop. Zodra Yoga met Joska het verschuldigde bedrag heeft ontvangen is het bedrijf verzekerd van bedrijfsyoga of een workshop. De overige 50% wordt nadien voldaan.

6.2.

Opzeggen van deelname geschiedt via Whatsapp 0625104661 of email bedrijfsyoga@yogametjoska.nl voorafgaand aan de bedrijfsyoga of workshop (zakelijk).

Artikel 7: Aankoop producten webshop

7.1.

Aangekochte producten via de webshop kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien niet geopend en in originele verpakking. Producten als yogamatten, -doeken en -handdoekjes worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

7.2.

Retourverzending is gratis bij retourneren gehele bestelling of als het product beschadigd is.

Artikel 8: Huisregels

  • Deelnemer is thuis of op locatie van de les/training/workshop/retraite en klaar om de les/training/workshop/retraite te beginnen
  • Telefoon is uitgeschakeld, op vliegtuigstand of het geluid is uitgeschakeld
  • De ruimte waar de yogales plaatsvindt ruikt fris en heeft een stofvrije en schone vloer
  • Deelnemer heeft een neutrale geur. Overtallige parfum, eau de toilette en deodorant en andere geuren worden niet gewaardeerd
  • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag, of ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers en docenten dient te allen tijde gerespecteerd te worden
  • Deelnemer brengt yogadocent/koude-trainer op de hoogte van relevante zaken als een blessure
  • Deelnemer gaat voorzichtig om met de yoga en/of workshop attributen
  • Yoga attributen worden door de deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les

Yoga met Joska behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 8 niet naleven de yogales en de eventueel daaropvolgende van de betreffende persoon te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de bedrijfsyoga te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1.

Deelname aan de bedrijfsyoga, (thuis) yogalessen, koude-training sessie of gehele cursus, workshops en retraites van Yoga met Joska is voor eigen risico van de deelnemer. Yoga met Joska aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan bedrijfsyoga, thuis yogalessen en workshops bij, of verzorgd door Yoga met Joska.

9.2.

Consulteer een arts voordat je met lessen, koude-training, workshops of retraites begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Yoga met Joska met gekwalificeerde docenten werkt en voor bedrijfsyoga, (thuis) yogalessen, koude-training sessie of gehele cursus, workshops en retraites van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een yogales, koude-training sessie, workshop of retraite.

9.3.

Door deelname aan een yogales, koude-training sessie, workshop of retraite bij, of verzorgd door Yoga met Joska, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales of workshop. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Artikel 10: Toepasselijk recht/ geschillen

10.1.

Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2.

Eventuele geschillen verband houdende met een bedrijfsyoga pakket, contributie, workshop en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga met Joska zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 11: Persoonsgegevens 

11.1.

Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Yoga met Joska persoonsgegevens van de deelnemers. Yoga met Joska gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Yoga met Joska geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Yoga met Joska gebruikt om deelnemers te informeren over activiteiten van Yoga met Joska, evenals het communiceren van eventuele rooster-wijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Yoga met Joska evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Yoga met Joska, door een email te sturen naar info@yogametjoska.nl

Vragen? Neem contact met mij op

8 + 12 =